Előszó Wass Albert biblográfiájához

Előszó

 

„Olyan kevesen vagyunk,
 hogy a műveletlenség luxusát
nem engedhetjük meg magunknak.”

Kodály Zoltán

 

Nem véletlenül kezdtem Kodály szavaival írásomat. Azt gondolom, aki nem ismeri Wass Albertet, sajnos, megengedte magának a műveletlenség luxusát.

Nagy űrt pótol Balázs Ildikó Wass Albert életmű-bib­lio­gráfiája a magyar irodalom színes palettáján. Több éves gyűjtőmunka eredményeként született meg ez az összeállítás. Meggyőződésem, hogy a szerzőtől lelkiismeretesebb munkát kevesen végeztek az elmúlt húsz évben. Állításomat igazolja az a tény, hogy eddig a szerzőn kívül Magyarországon ilyen mélységben senki nem foglalkozott Wass Albert életművével. 2004-ben válhat realitássá, hogy a méltatlanul elfeledett író színre léphet a műveinek összes méltatását, elemzését tartalmazó átfogó kiadvánnyal.

Közel sem ismerem oly mélységben Wass Albert életművét, mint Balázs Ildikó, éppen ezért belevetettem magam a környezetemben fellelhető Wass Albert recenziókba és tanulmányokba. Összevetve az általam fellelt, elolvasott anyagot a szerző által összegyűjtöttel, egy negyedét sem találtam annak. Pedig egy 280000-es állományú könyvtárban dolgozom, ahol az informatikai struktúra a teljesség igényével biztosítja nekem és olvasóinknak a Magyarországon fellelhető adatbázisokhoz való hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy Balázs Ildikó következetes, lelkiismeretes, energikus gyűjtőmunkája eredményeként primer bibliográfiát állított össze Wass Albert életművéből. Jelent meg rejtett bibliográfia Inámi Zsófia tollából a Magyartanítás 39. évf. 3. számában, de ez halvány töredéke sincs az általam lektoráltnak. A közel két éves gyűjtőmunka eredményeként egy szakmai elkötelezettséggel és nívós kivitelezéssel megalkotott „irodalomjegyzékről” be­szél­hetek Balázs Ildikó munkája kapcsán. A hitelességet három szempontból vizsgáltam:

  1. Kit vizsgál az összeállító? Ki a kutatás alanya? Milyen szerepet tölt, ill. töltött be a magyar irodalomban?

Wass Albert műveinek bemutatását 2004-ben az irodalmi és a politikai életben is aktuálisnak tartom. A közel ötven éven keresztül agyonhallgatott író időszerűségét – azt gondolom –, ma már senki sem vitatja. Az író műveinek tartalma napjainkban is épp olyan aktuális, mint volt emigrációs éveiben. A politikai éra megváltozása tette lehetővé Wass Albert reneszánszát. Nem az irodalmárokon és kutatókon múlt, hogy eddig nem, vagy csak egy szűk réteg ismerte a nevét. Szomorú tény, hogy az irodalom, ezen belül egyes írók, ilyen nagymértékben voltak kiszolgáltatva a politikának.

  1. Hogyan kapcsolódik Wass Albert a magyar irodalomhoz, vagyis az irodalmi elkötelezettség mértéke milyen mélységű a műveiben?

Wass Albert műveit ismerve, egész életét és műveit átszövi nemzeti hovatartozása. Nemcsak az emigráció első éveiben, hanem az amerikai korszakában is magyar írónak vallja magát és igyekszik többféle szállal kötődni hazájához, szeretett Erdélyéhez. Bátran állíthatjuk, hogy Wass Albert igenis a magyar irodalom egyik fontos egyénisége, annak ellenére, hogy életének túlnyomó részét idegen földön élte le. Nem hiányozhat neve a magyar irodalom arcképcsarnokából!

  1. Az író emberi hitelességét nem vizsgálhatom az autoritás (tekintély) nélkül, hiszen szorosan összefüggő fogalmak. Ha egy írónak hitele van a hazája, nyelve irodalmában, ott az irodalmi tekintély sem maradhat el. A legtöbb elismerést ő Erdélyben kapta, még az emigráció előtt. De később, Wass Albertet a közel ötven évig tartó szocialista-kommunista rendszer nem engedte kibontakozni. Természetesen ebben a korban is éltek irodalmárok, kutatók, akiknek nem kellett engedély a kort meghatározó politikai erőktől ahhoz, hogy felismerjék Wass Albert irodalmi nagyságát és emberi értékeit. De egy dolgot megtilthatott a hatalom, ez pedig a művek olvasókhoz való eljutása volt. A helyzet a rendszerváltozás után gyökeresen megváltozott. Itt volt az idő ahhoz, hogy Wass Albert irodalmi tekintélye ismét visszaállítódjon azáltal, hogy az olvasók megismerkedhetnek műveivel.

Tehát, az elkészült bibliográfia indokoltságához kétség nem férhet, hiszen egy olyan irodalmi személyiség életművét mutatja be, aki életével és munkásságával vívott ki rangot a magyar irodalomban. Sajnos, csak az 1989-90-ben bekövetkezett rendszerváltozás után ismerhette meg az átlag magyar olvasó Wass Albert irodalmi munkásságát.

A bibliográfia újszerűségét nem kell bizonyítanom. Wass Albert életéről ez az első olyan összeállítás, amely a teljesség igényével készült és nagyságában, a feltárt anyag sokaságában nem mérhető az eddig ismertekhez. A mű újszerűsége újdonságában rejlik. Részletes, minden korszakra, műfajra kiterjedő színvonalas összeállítás.

A mű felhasználhatóságát a kiadás utáni visszajelzések fogják bizonyítani. Érdekes lenne mérni, hogy hány látogatója van a Kráter Műhely Egyesület honlapján a már fent lévő bibliográfiának. Azt gondolom, hogy Wass Albertet és a kort kutatóknak biztos alapokat és korrekt irodalmi kiindulópontot jelent ez az irodalomjegyzék.

A magyar helyesírás aktuális szabályai, és a bibliográfia szövege között csak akkor van eltérés, ha a szöveget régies helyesírással írták. Egyébként a bibliográfia egyes tételeinél a leírás szabályai adottak és egységesek.

 

*

 

Wass Albert 1908. 01. 08. Válaszút – 1998. 02. 17. Florida

A kilencven évet megélt író, költő, szerkesztő, erdőmérnök, egyetemi professzor kalandos és megaláztatásoktól (amelyeken mindig felül tudott emelkedni) sem mentes életművét Balázs Ildikó, a Nyíregyházi Főiskola oktatója gyűjtötte össze és szerkesztette egy kötetbe. Munkája eredményeként egy méltatlanul elfelejtett írón keresztül kapunk képet a XX. század irodalmi, politikai és kisebbségi lét fonákságairól.

A bibliográfia előszavában nem tisztem méltatni Wass Albert munkásságát – ezt hála Istennek megtették és teszik a tőlem e témában jóval jártasabb szakemberek –, de szükségesnek tartom kifejteni, miért is van szükség a Wass Albert életművét bemutató bibliográfiára. Feltétlenül el kell mondanom, hogy ez a bibliográfia űrt pótol a magyar irodalomban. Elkészültének nemcsak mi könyvtárosok, bibliográfusok örülünk nagyon, hanem az egyetemes és magyar irodalmat egyaránt figyelemmel kísérő, ismerő és szerető alkotók és kutatók is.

Olyan író műveit összefogó kiadványt tartunk kezünkben, akinél a művészi szépség, az erkölcsi érték, a hazaszeretet példát adó hitvallása együttes erővel hat olvasóira. Az emberi létezés elemi benyomásait keltik lélektani és etikai meghatározottságú művei, amelyek eszmei és formavilágukkal felkavaróan szuggesztív távlatokat nyitnak meg előttünk.

Wass Albert műveinek elsődleges hatását a nemes szellemiség és szelíd átlényegítés megsokszorozza. Írásaiban a külső zord tapasztalatok és morális mondanivaló belülre kerülnek és hozzáépülnek az eredendően megfogalmazott tartalomhoz. Egzisztenciális léte, életének kilencven éve így olvad egymáshoz, mintegy elválaszthatatlanná téve mindazt, ami emberi élményeiből és írói képzeletéből adódik.

Műveit kronológiai sorrendbe szedve egy hatalmas ívű tradíció bontakozik ki, amely elhivatottságot, felelősségvállalást és identitástudatot feltételez és nyilvánít ki. Sorskifejező életművét legtöbbször a történelmi kényszer és annak csapásai alakítják. Műveiből a XX. századi magyarság sajátos helyzettragédiája: az anyaországtól elszakított, kisebbségi sorba kényszerített erdélyi magyar közösség létezésdrámája bontakozik ki. A lét és a nemlét peremén egyensúlyozó töredéknemzet megaláztatása, Trianon igazságtalan döntése olyan helyzetet teremt, amellyel szembeszállni legfeljebb csak művészeink, íróink mertek. Az ottmaradottak a hatalmasságok hálójában vergődve hiába próbálkoztak szembeszegülni a fennálló rendszerrel, az eredmény mindig ugyanaz volt: minden maradt a régiben.

Wass Albert 1944-ben kényszerül elhagyni Magyarországot. Az Adjátok vissza hegyeimet! című, már Németországban írt, de 1948-ban magyarul is megjelent regénye segítségkérő sikoly az emigrációt elkezdő író részéről. A hatalom válasza: a regény megjelenését követően közel ötven éven keresztül nem jelenhettek meg művei a kommunista-bolsevik Magyarországon. Nem véletlenül, hiszen több művében, köztük az Átoksori kísértetek-ben és a Tizenhárom almafá-ban is leplezetlenül ostorozza a kommunistákat.

Tehát, arra a kérdésre, hogy miért van szükség a Wass Albert bibliográfiára – azt gondolom –, a fentiekben megadtam a választ. Egy olyan írót, mint Wass Albert, akit hazájában fél évszázadon keresztül elhallgattak, nemcsak írói hitelessége, kivételes műveltsége, sokoldalúsága miatt kell megismertetni a magyar olvasókkal, hanem azért is, mert példát ad emberségből és hazaszeretetből.

Tisztelet és elismerés ezért a Kráter Műhely Egyesületnek, amely 1993 óta folyamatosan jelenteti meg a Wass Albert életmű-sorozatot. Nem sokkal megalakulásuk után (1991) szinte ösztönösen éreztek rá a magyarországi irodalmi életben meglévő roppant hiányra, jelen esetben Wass Albert műveit kezdték 1993-as első kötetük (Jönnek! – Adjátok vissza a hegyeimet!) után, néhány év kihagyással, szisztematikusan megismertetni az olvasókkal. Ismertető kiadványukban (Kráter Műhely Egyesület 1991-2001: az első tíz év) tudatosan vállalják „az úgynevezett szocialista korszak kultúr­irányítása által háttérbe szorított írók, művészek és tudományos kutatók ’rehabilitálását’”, ill. „emigrációs íróink ese­ten­kénti ’visszahonosítását’”. Néhány kiadóról tudunk, akik meg­előzték őket ebben: a Szász Lóránt tulajdonában lévő Malomfalvi és a Pall West Kft., amelyek 1990-ben jelentettek meg először Wass Albert műveket. A 90-es évek végén ehhez a munkához csatlakozott a Püsky és a Mentor kiadó.

Balázs Ildikó 2002 szeptemberében kezdte a bibliográfiai adatgyűjtést. Doktori disszertációjának appendixe ez az összeállítás. A majdnem két év gyűjtőmunkájának eredménye nemcsak a magyarországi könyvtárak adatbázisaiból, katalógusaiból került ki, hanem a tengerentúli könyvtárakból könyvtárközi kéréssel megkért fénymásolatok, kéziratok anyagait szintén közli. Lelkiismeretes, nem egyszer anyagi áldozatot is követelő munkájának eredménye Wass Albert műveinek színvonalas reprezentációja.

Bajnok Lászlóné

Minden vélemény számít!